Kompetansehuset Meløy

Nytt praksiskandidatkurs i reiseliv, resepsjon og salg med oppstart september, registrer søknad på www.vigo.no

Nytt kurs starter i september
Kurs 1 startet 1 februar med god  Meløydeltakelse på reiseliv og resepsjon og eksamen i november 2019. Allerede i september 2019 starter kurs 2 med nye deltakere fra små og mellomstore bedrifter og offentlig sektor. Kursene er eksamensforberedende og kombinerer tradisjonelle og mer moderne undervisningsmetoder. Samlinger og annen opplæring er fordeles  i perioden september-november og januar  til mai, slik at ikke ferietid og perioder med stort trykk i bransjen skal gjøre kursdeltakelsen krevende. Kurset gjennomgår  teori nødvendig for å bestå en 5-timers skriftlig praksiskandidateksamen. Etter bestått eksamen og med 5 år godkjent praksis, kan man avlegge den praktiske fagprøven og få fagbrev i enten reiseliv, resepsjon eller salg.

Kurset har to obligatoriske fysiske samlinger i klasserom i Bodø, og flere samlinger der kurstilbyder ikke legger opp til fysisk tilstedeværelse. På de obligatoriske samlingene kan man som alternativ velge å delta som fjerndeltaker over lyd/video om en ikke kan møte fysisk. Dersom det er et rom med videokonferansemuligheter i nærheten av bostedet, kan man  delta derfra, eller hjemmefra hvis ingenting annet er mulig. Tilbyder anbefaler sterkt å delta fysisk på samlingene hvis man har mulighet til det. På samlingene uten obligatorisk oppmøte kan deltakeren velge å møte eller være fjerndeltaker.

Som et siste element i opplæringen, ser deltakeren korte, temabaserte opplæringsvideoer på mobilen "On the Go", nettbrettet eller datamaskinen.

Som kursdeltaker er det noen oppgaver underveis - som sendes faglærer til underveisvurdering og læring. Å få trening i å skrive det du kan, er avgjørende for å bestå den skriftligee eksamenen rett etter kursavslutning. 

PROSJEKT UTDANNINGSMEGLER SALTEN

Kurset tilbys etter kartlegging av kompetansebehov i Meløy, Fauske, Saltdal, Sørfold og Steigen. Kartleggingen viste behov for flere ulike tiltak, som kortere kurs, fagbrevkurs, reiselivsfagskole og studiepoengkurs/høyere utdanning. Tilbyder av fagbrevkurset (trippelkurs i reiseliv, resepsjon,salg) er de videregående skolene i Salten. Det jobbes løpende med å allokere tilbydere som kan dekke de andre behovene som er kartlagt.

Kurs 2 er nå så å si fullbooket, men er du interessert i å være deltaker på et kurs 3 i 2020-21, registrerer du søknaden din på www.vigo.no og skanner og laster opp attesterfra arbeidsgiver(e). 


OPPLEVELSESBASERT REISELIV PRIORITERT SATSINGSOMRÅDE

Kommunene i Salten fremstår  i dag med stor bredde og ulik innretning i sin utvikling av natur- og kulturbasert reiseliv som gir grunnlag for å utvikle et sterkt regionalt sortiment av steder og opplevelsesprodukter som profilerer regionen bedre, og dra bedre nytte av etablerte merkevarer (som Svartisen). I Salten regionråds Strategiplan for reiseliv Salten 2017-2027,  heter det at sortiment og attraksjonskraft i regionen kan styrkes og utnyttes bedre gjennom mer systematissk samarbeid mellom kommuner og næringsaktører i Salten. Da vil man kunne utnytte etablerte merkevarer /destinasjoner bedre, samtidig som det blir enklere å utfylle hverandre i Saltensortimentet. og skape lønnsomhet og vekst. For å få til dette kreves mer samordnet utviklingsinnsats for å øke kompetansen i bedrifter siden vekst er kompetansedrevet.

KARRIERE NORDLAND
Karriesenteret har som kjerneoppgave å tilby gratis karriereveiledning til alle over 19 år. Med prosjekt Utdanningsmegler Salten har Karrieresenteret Salten også kunnet ta en rolle overfor små- og mellomstore private bedrifter (SMB), slik RKK-Salten gjør det for offentlig sektor (kommuner). Utdanningsmegler Salten fase 2 har arbeidet med å ivareta funksjonene motor, megler og møteplass, og arbeidet proaktivt med informasjon, kartlegging, avklaring, innmelding, megling, organisering og iverksetting av kurs- og utdanningstiltak. Utdanningsmegler Salten har hatt en proaktiv rolle i møte med bedrifter mens relevante sammensatte partnerskap har avdekket lokale behov som utdanningsmegler tilrettelegger for lokalt og følger opp i samarbeid med regional megler med hensyn til  koordinering/innhenting av tilbud og rekruttering. Prosjektets fase 2 er nå avsluttet, men et nytt prosjekt der Karrieresenteret Salten viderefører denne rollen overfor private smb vurderes søkt våren 2019..